Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
De inkomsten van de PG te Lingestreek zijn afkomstig van de collecten, de Kerkbalans, de rente op kapitaal, de huur van onroerend goed, pacht van grond en soms wat subsidie. De uitgaven komen voor het belangrijkste deel ten koste van de predikantsplaatsen en het onderhoud van gebouwen, begraafplaatsen en pastorieën. De verantwoording geschiedt middels een duidelijke jaarrekening naar het model van de PKN en zoals voorgeschreven in de kerkorde.
Het College van Kerkrentmeesters is geheel verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de PG te Lingetreek. De verantwoordelijkheid om begroting en jaarrekening goed te keuren ligt bij de kerkenraad. Dit in goed overleg met de kernen.  De uitvoering is de verantwoordelijkheid van de kernen.
De Kerkbalans inkomsten van de PG te Lingetreek. zullen naar verwachting in de periode
 2023 – 2028 halveren. Daarmee nemen de mogelijkheden om lokaal te blijven opereren af.

De kerkrentmeesters willen in de komende jaren werken aan:
 
  • Intensieve samenwerking met de kernraden
  • Bestuderen welke middelen van de kernraden zinvol samengevoegd kunnen worden zodat deze ten goede komen aan het geheel
  • Onderling steun door gebruik te kunnen maken van elkaars sterke kanten
  • Een bestuur zijn, die binnen een gedegen structuur zorg draagt voor een goede leiding op het gebied van mensen en middelen voor de gehele PG te Lingetreek  en tegelijk zorgt dat de kernraden van gelovigen kunnen blijven functioneren.
  • Een tijdsplan maken voor de beperking van de personele bezetting en kerkgebouwen


Peter van leenen     Voorzitter Kerkrentmeester/ouderling  vleenen@ziggo.nl
Willem Lassche      Ouderling Kerkrentmeester                   willem.lassche@gmail.com
Anja de Man           Ouderling Kerkrentmeester                   a.vdhoven@giliam.nl
Matthijs Heuff         Ouderling Kerkrentmeester                   scribapknerichem@gmail.com

Het bank nr. voor de Kerkrentemeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49
Post adres: Buitenhuizenpoort 1  4116 CA Buren
terug